Home
Up

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΩΥΣΙΑΔΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Γεννήθηκε το 1950 στις Σέρρες όπου και περάτωσε το 1968 τις γυμνασια¬κές του σπουδές..

Το 1968 εισάγεται υπότροφος στο Ε.Μ.Π. και το 1973 παίρνει το δίπλωμα του Πολ. Μηχανικού.

Την περίοδο 1973-1975 εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υπο¬χρεώ¬σεις ως έφεδρος αξιωματικός του Μηχανικού. Σήμερα έχει τον βαθμό του Εφέδρου Λοχαγού Μηχανικού.

Από το 1974 εργάζεται στο γραφείο μελετών του αδελφού του Ιωάννη Μωυσιάδη και συμμετέχει στην εκπόνηση πολλών τεχνικών μελετών

Το 1976 παρακολουθεί μαθήματα προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπο¬λογιστών και από το 1977, όταν προμηθεύεται ένα από τα πιο εξελιγμένα συστήματα της εποχής (τον WANG 2000 PCSII με περιφερειακά παραγωγής ετοίμου σχεδίου), μέχρι σήμερα παρακολουθεί την πρωτοπορία της τεχνολογίας στον τομέα του. Το 1978 παρ¬ουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα πλήρως μηχανογραφημένη μελέτη Οδοποιίας.

Το 1974 είναι από τους συνιδρυτές της «Σωληνουργεία Σερρών ΑΒΕΕ» με εταιρικό κεφάλαιο 20 εκ. δρχ. Η εταιρεία λειτουργεί κανονικά μέχρι το 1989 όταν δια¬κόπτει την παραγωγική της δραστηριότητα και εξαγοράζεται εξ ολοκλήρου από τους Αφούς Μωυσιάδη.

Την περίοδο 1977 - 1982 ασχολείται αποκλειστικά με σύνταξη προγραμμάτων εκπόνησης μελετών έργων Πολιτικού Μηχανικού, προωθημένης λογικής επεξεργασίας (τεχνιτής νοημοσύνης) κυρίως έργων υποδομής και στατικών. Μέρος των εργασιών του εξακολουθεί να αποτελεί διεθνή πρωτοπορία ακόμη και σήμερα μετά παρέλευση είκοσι περίπου ετών ειδικότερα στον τομέα της αποχέτευσης οικισμών. Από το 1978 οργανώνει και διευθύνει γραφείο παροχής υπηρεσιών στατικών μελετών ιδιωτικών κτιριακών έργων. Το γραφείο μέχρι το 1983 εκπονεί συνολικά περισσότερες από 2.500 στατικές μελέτες.

Το 1981 συγκροτεί την μελετητική εταιρεία "Νικόλαος Μωυσιάδης και Συνεργάτες" Ε.Π.Ε. που ασχολείται με την εκπόνηση μελετών έργων υποδο¬μής και κυρίως με συγκοινωνιακά έργα και έργα υδρεύσεων – αποχετεύσεων χωρίς να υστερεί στην εκπόνηση μελετών σοβαρών κτιριακών έργων, όπως διοικητήρια, εκπαιδευτήρια, μαθητικές εστίες, νοσηλευτήρια, πολιτιστικά κέντρα κλπ

Από τον Φεβρουάριο του 1981 έως τον Δεκέμβριο του 1982 διδάσκει στο ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ τα μαθήματα της Θεωρητικής Υδραυλικής και των Υδραυλικών Έργων. Στην διάρκεια αυτής της ασχολίας συγγράφει εγχειρίδιο-λεξικό εργοδηγού υδραυλικών έργων με συνοπτικές οδηγίες, πινακοποιημένες πληροφορίες, χρήσιμες γνώσεις, τυπο¬λόγια και άλλα χρήσιμα στοιχεία για την επαγγελματική χρήση των αποφοίτων της νεο¬λειτουργούσης τότε σχολής.

Το 1983 ιδρύει την εταιρεία διανομής ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εκμε¬τάλ¬λευ¬σης λογισμικού «ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΙΑ» αντιπροσωπεύοντας τους Η/Υ WANG. στην Βόρειο Ελλάδα. Δείγματα της προγραμματιστικής του παραγωγής εκτίθενται στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους και προκαλούν το έντονο ενδια¬φέ¬ρον αντιπροσώπων και επαγγελματιών.

Τον Μάιο του 1986 λαμβάνει μέρος σε σεμινάριο μηχανοργάνωσης, που διοργανώνει το ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ με εξάωρη διάλεξη, όπου ανακοινώνει μεθόδους λογικής ανέλιξης λογισμικού και αναπτύσσει σκέψεις και προβλέψεις για το μέλλον της συνεργα¬σίας ανθρώπου-μηχανής στην εξέλιξη του πολιτισμού. Η πλειοψηφία από τις αμφισ¬βητή¬σιμες τότε (προφυτείες) της διαλέξεως είναι σήμερα γεγονότα. Είχε προβλέψει με μαθηματικά μοντέλα την κατάρρευση του Ανατολικού μπλόκ μέχρι το 2000 και την αλλαγή των μεθόδων δημοκρατικής κοινοβουλευτικής και εκτελεστικής αντιπρο¬σώπευ¬σης μέχρι το 2015

Το 1993 ιδρύει την «ΥδροΛογική» με σκοπό την ανάπτυξη και εκμετάλ¬λευ¬ση ειδικού λογισμικού για έργα αποχέτευσης. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της εταιρεί¬ας αυτής το 2000-2001 ολοκληρώνει την έρευνα την σχετική με την οικονομική βελτιστο¬ποίηση δικτύων ανοικτών αγωγών.

Συνδράμει στο κοινωνικό έργο του αδελφού του με όλα τα τεχνικά μέσα που διαθέτει, και συμμετέχει: - στην μελέτη και επίβλεψη της ανέγερσης ή βελτίωσης 20 περίπου ιερών ναών ανά τον Νομό Σερρών, - την ανέγερση ή συντήρηση των τεχνικών έργων του ιερού εγκαθιδρύματος «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ» στο Βέρμιο, - την δωρεάν έκδοση 200 περί¬που οικο¬δομικών αδειών για τους νεοπρόσ¬φυγες ποντίους του Νομού Σερρών, - την παρα¬κολούθηση της κίνησης των 5000 περίπου από αυτούς που εγκα¬ταστάθηκαν μό¬νιμα ή παροδικά στο Νομό με σκοπό την παροχή πάσης φύσεως βοηθημάτων κλπ.

Από το 1994 βοηθάει μαζί με τον αδελφό του Ιωάννη με κάθε τρόπο σαν τεχνικός σύμβουλος το ίδρυμα «Γηροκομείο Σερρών η Ανάσταση» που αργότερα μετο¬νομάζεται σε «Κωστοπούλειο Στέγη», διαθέτοντας πλην της τεχνικής και επιστημονι¬κής του υπο¬στή¬ριξης, και 250 περίπου εκ. δρχ. για την ανέγερση της 1ης πτέρυγας των νέων εγκαταστάσεών του, που παίρνει το όνομα της μητρός του Ανζέλας Μωυσιάδου. Τα εγκαίνια γίνονται πανηγυρικά την 27η Νοεμβρίου 1999 με την ευλογία του Μακαριό¬τατου Αρχιε¬πισκόπου Ελλάδος Χριστοδούλου

Το 1996 συμμετέχει ενεργώς στην οργάνωση του τμήματος Φωτογραμ¬με¬τρίας της Μακεδονική Εταιρεία Τεχνικών Μελετών (ΜΕΜ) Ε.Π.Ε. με την προμήθεια του συστήματος SoftPlotter της Vision International και την εκπαίδευση περισσοτέρων από 10 φωτογραμμετρών μέσω ειδικών προγραμμάτων εκμάθησης και των αριστού¬χων αποφοίτων του ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ.

Τον ίδιο χρόνο ιδρύεται από τους αδελφούς Μωυσιάδη το νέο Ίδρυμα Στεγαστικής Αποκατάστασης Προσφύγων «ΜΩΥΣΗΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ» με αρχικό κεφάλαιο 100 εκ. δρχ. Το σχετικό διάταγμα δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως τον Φεβρουάριο του επομένου έτους και στόχο έχει την συνολική επίλυση του στεγαστικού προβλήματος των προσφύγων της πόλης των Σερρών.

Από το 2001 η τεχνική εταιρεία μελετών, που διευθύνει, συγχωνεύεται με την «Σωληνουργεία Σερρών ΑΒΕΕ», της οποίας οι Αφοί Μωυσιάδη κατέχουν το 100% των μετοχών, γίνεται ανώνυμη και διατηρώντας τις ίδιες δραστηριότητες, όπως και στο παρελθόν, μετονομάζεται σε «Ν. ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Τ.Ε.Μ.».

Το 2002 διευθύνει με επιτυχία ένα δύσκολο εκλογικό αγώνα που αναδει¬κνύει τον αδελφό του Ιωάννη Μωυσιάδη Δήμαρχο Σερρών αντιμετωπίζοντας δυσανάλο¬γους αντιπάλους το κυβερνόν κόμμα και την αξιωματική αντιπολίτευση που συγκέντρωναν άνω του 80% της λαϊκής προτίμησης.

Το 2003 νυμφεύεται και το 2006 αποκτάει μία κόρη. Από το 2003 με την αποκλειστική απασχόληση του αδελφού του στα νέα του καθήκοντα αναλαμβάνει στο σύνολο τις υποχρεώσεις του γραφείου, του ιδρύματος και των λοιπών κοινωνικών δραστηριοτήτων. Έτσι στη περίοδο 2001-2006 εκδίδονται δωρεάν 250 οικοδομικές άδειες και παραδίδονται 46 τριώροφες μεζονέτες με συμβολική τιμή (48.000 ευρώ) σε δικαιούχους πρόσφυγες πόντιους από την πρώην Σοβιετική Ένωση.

Σήμερα η Ν. ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΤΕΜ είναι μία από τις επιβιώνουσες επιχειρήσεις του τομέα της μέσα στην παρατεινόμενη οικονομική και αναπτυξιακή κρίση και μετράει στο ενεργητικό της πλήθος μελετών Αποχέτευσης και Ύδρευσης Οικισμών, Διευθέτησης ποταμών, Συγκοινωνιακών έργων Οδοποιίας, Οδικών και Σιδηροδρομικών Γεφυρών και μεγάλων κτηριακών έργων. Το 2012 στα γραφεία της μελετήθηκαν Ένας χείμαρρος που διατρέχει το οικοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης (Ξηροπόταμος Ασβεστοχωρίου-Πεύκων-Πολίχνης), Ειδικές κατασκευές στη Στραγγιστική Τάφρο Μπέλιτσα Σερρών (ρέμα που θα αναλάβει 900 m3/s), μία γέφυρα μήκους 230 μ. στο Λίσσο ποταμό της Ροδόπης, ενώ ήδη αρχίζει η εκπόνηση της μελέτης του Λουδία ποταμού στο Νομό Ημαθίας.

*********************************************************************************************************************************