Home
Up

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 

 

Με την με αρ. 12399/98 Συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Σερρών Χρυσάνθης Σουτζή, συστήθηκε Ίδρυμα Στεγαστικής Αποκατάστασης Προσφύγων. Η συστατική αυτή πράξη υποβλήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών (Δ/ση Κληροδοτημάτων) για έγκριση, και αυτή ζήτησε με το με αρ. πρ. 1087152/2896/Α0011/29-7-98 έγγραφό της, από τα συναρμόδια Υπουργεία Εξωτερικών, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Υγείας - Πρόνοιας, να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Από τα δύο τελευταία οι εγκρίσεις εδόθησαν αμέσως. Το Υπουργείο Εξωτερικών ανέθεσε την υπόθεση στο γνωστό ίδρυμα (υποδοχής και αποκατάστασης παλλινοστούντων) Ε.Ι.Υ.Α.Α.Π.Ο.Ε.

Μετά από συνεργασία με τον νομικό σύμβουλο του Υπουργείου την 30-11-1998 αποφασίσθηκε και έγινε τροποποίηση έξη άρθρων του καταστατικού του ιδρύματος. Έτσι κατά το καταστατικό τον ετήσιο έλεγχο κάνουν ορκωτοί λογιστές, το αρχικό κεφάλαιο που κατέβαλλαν οι δωρητές Αφοι Μωυσιάδη ανέρχεται στα 100 εκ. δρχ., η εποπτεία θα ανατεθεί στην Γ.Γ. Κεντρικής Μακεδονίας και η περιουσία του ιδρύματος σε περίπτωση διαλύσεως παραμένει στον Σύλλογο Ποντίων Νομού Σερρών «ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ»

Οι στόχοι του ιδρύματος, όπως περιγράφονται στις πρώτες αυτές μετά την ίδρυση πράξεις και διακηρύξεις, με τις ισοτιμίες της χρονολογίας εκείνης ήσαν:

1. η κατασκευή είτε πολυορόφων οικοδομών διαμερισμάτων είτε διορόφων διπλοκατοικιών, ανάλογα με το μέγεθος του κάθε οικοπέδου και τον υπάρχοντα συντελεστή δόμησης της περιοχής.

2 Η δαπάνη για την κατασκευή μιας κατοικίας εμβαδού 80μ2, χωρίς την αξία του οικοπέδου και τα έξοδα έκδοσης της οικοδομικής άδειας, θα κυμαίνεται περί τα 9.000.000 δρχ.

3. Θα παραχωρηθούν δωρεάν από την Τοπική Αυτοδιοίκηση οικόπεδα εντός του Σχεδίου Πόλεως Σερρών

4. Οι μελέτες για την έκδοση των οικοδομικών αδειών θα εκπονηθούν δωρεάν από το μελετητικό μας γραφείο.

5. Για κάθε κατοικία θα καταβάλλονται από τον δικαιούχο 3.000.000 δρχ. και από το Ίδρυμα 1.500.000 δρχ. ώστε να καλύπτεται το 50% της απαιτούμενης δαπάνης.

6. Για το υπόλοιπο 50% θα συναφθεί τραπεζικό στεγαστικό δάνειο, για το οποίο έχει ήδη γίνει προσυνεννόηση.

7. Με την αποπεράτωση των διαμερισμάτων, θα παραλαμβάνονται αυτά προς χρήση από τους δικαιούχους, με την υποχρέωση να καταβάλουν ενοίκιο ισόποσο με το τοκοχρεολύσιο του δανείου (60.000 δρχ. περίπου) μέχρι της εξοφλήσεως του δανείου.

8. Μετά την εξόφληση του δανείου θα ολοκληρώνεται και η σχετική νομική διαδικασία της μεταβίβασης του ακινήτου.

 

Με τις προτάσεις αυτές και την κατάσταση έτσι διαμορφωμένη έγινε στις 10-12-1998 η νέα αίτηση για θετική γνωμοδότηση από το υπουργείο εξωτερικών. Δυστυχώς το Ε.Ι.Υ.Α.Α.Π.Ο.Ε. για διάφορους λόγους (ή καλλίτερα χωρίς λόγο), καθυστέρησε τις σχετικές διαδικασίες και μόλις μετά δύο περίπου χρόνια δίνει την έγκρισή του. Τελικά το ίδρυμα αναγνωρίζεται επισήμως με την δημοσίευση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος στο Φ.Ε.Κ. 23Β/18-02-2000.

Στην επόμενη σελίδα παρουσιάζεται το πρακτικό της πρώτης συνέλευσης του Δ.Σ. και ακολουθεί η καταγραφή των μετά το 2000 γεγονότων.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σήμερα την 2 Μαρτίου του έτους 2000, ημέρα Πέμπτη και περί ώρα 18,30 μ.μ. συνήλθε του διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος με θέματα ημερήσιας διάταξης α) την Συγκρότηση σε σώμα, β) την ενημέρωση των μελών για τους στόχους του Ιδρύματος και γ) απόφαση για την υποβολή του αιτήματος παραχώρησης οικοπέδων στον Δήμο Σερρών και στην Δ/νση Γεωργίας.

Περί ώρα 18,45’ κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης με παρόντες τους:

Ιωάννη Μωυσιάδη, πρόεδρο

Νικόλαο Μωυσιάδη αντιπρόεδρο

Ζήση Μητλιάγκα δήμαρχο Σερρών, εκπρόσωπο του Δήμου

Δημήτριο Σαββίδη πρόεδρο Νομ. Συμβουλίου, εκπρόσωπο της Νομαρχίας

π. Ιωάννη Μαντζακίδη εκπρόσωπο της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Νικόλαο Κωνσταντινίδη, πρόεδρο του Συλλόγου Ποντίων Σερρών «ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ», εκπρόσωπο του Συλλόγου

Λεωνίδα Μελικίδης ιατρό

Ιπποκράτη Κουρτίδη φαρμακοποιό και

Γεώργιο Κωνσταντινίδη εκπροσώπους των παλλινοστούντων.

 

Κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών ο πρόεδρος μετά από μία σύντομη προσφώνηση, ζήτησε από τους παρόντες να προχωρήσουν στην διαδικασία συγκρότησης του συμβουλίου σε σώμα. Ερωτήθηκαν τα μέλη για το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των καθηκόντων του Γραμματέα και του Ταμία. Εξεδήλωσαν ενδιαφέρον ο κ. Δ. Σαββίδης για την θέση του Γραμματέα και ο κ. Ι. Κουρτίδης για την θέση του ταμία και εξελέγησαν ομοφώνως.

Στην συνέχεια επί του δευτέρου θέματος ο Πρόεδρος ανέπτυξε στα μέλη τους στόχους του Ιδρύματος και την προτεινόμενη από αυτόν στρατηγική για την υλοποίησή τους. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι οι εξασφαλισμένοι πόροι του ιδρύματος περιορίζονται προς το παρόν στην δωρεά του αρχικού κεφαλαίου, την συνεισφορά σε γη από τον Δήμο και ίσως από άλλες υπηρεσίες της Νομαρχίας και την Τεχνική υποστήριξη του γραφείου των Ι και Ν. Μωυσιάδη. Αρχικός στόχος (με ύψος επιδοτήσεως 1,5 εκατομμυρίου δρχ.) ήταν η αποκατάσταση 70 οικογενειών. Με την ευνοϊκή εξέλιξη της οικονομίας, την δραματική πτώση των επιτοκίων και την πρόσφατη ψήφιση του σχετικού με τους πρόσφυγες νομοσχεδίου, δημιουργούνται προϋποθέσεις για πολύ καλύτερες συνθήκες δανεισμού. Έτσι μας δίνεται η δυνατότητα μειώνοντας την δωρεάν επιδότηση μέχρι το ύψος ή και κάτω του 0,5 εκ. δρχ. να δοθεί η ευκαιρία σε όλες τις νεοπροσφυγικές οικογένειες της πόλης ή ακόμη και του Νομού, εφ’ όσον δεν τακτοποιήθηκαν με άλλους τρόπους να ενταχθούν στα προγράμματα του ιδρύματος. Με αυτό τον τρόπο κριτήριο για τις δυνατότητές μας δεν θα αποτελεί το κατατεθημένο κεφάλαιο, αλλά τα διαθέσιμα οικόπεδα.

Επί του τρίτου θέματος, της αναζήτησης οικοπέδων, παρουσιάζεται από τον πρόεδρο πίνακας των εκτάσεων, που έχουν ήδη επισημανθεί από έτους κατά την σχετική έρευνα και κρίνονται κατάλληλα για τους σκοπούς του Ιδρύματος, και προτείνεται η έγκριση υποβολής αιτήματος γίνεται ενημέρωση για τις ενέργειες προς τις υπηρεσίες του Δήμου και της Νομαρχίας για την απόκτησή τους. Σύμφωνα με τον εκτιθέμενο προγραμματισμό, είναι εφικτό οι πρώτες οικοδομικές άδειες να είναι έτοιμες προ του τέλους του θέρους και η έναρξη των οικοδομικών εργασιών να αρχίσει το φθινόπωρο του 2000.

Συνεχίζοντας ο πρόεδρος αναφέρεται στο πρόβλημα της απασχόλησης νομικού συμβούλου και τους πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης, δηλαδή

α) με φιλική προσφορά κατά περίπτωση από διάφορους ενδιαφερόμενους,

β) με την συνεισφορά του δικηγορικού συλλόγου κατόπιν αιτήσεώς μας και

γ) με ιδική συμφωνία για την κάλυψη μόνιμης θέσης ενός ειδικού συνεργάτη.

Ο κ. Δήμαρχος αποδεχόμενος την πρόκληση συμφωνεί και υπόσχεται την στήριξη της υποθέσεως των οικοπέδων. Ο π. Μαντζακίδης υποστηρίζει ότι ενδεχομένως θα ευρεθούν και άλλοι πόροι για το ίδρυμα, και προσφέρει εκ μέρους της ενορίας του (ενορία Τιμίου Σταυρού), το ποσόν των 100.000 δρχ. που αποτελεί και την πρώτη μετά την ίδρυση προσφορά τρίτου .

Επί όλων των θεμάτων το συμβούλιο συμφωνεί ομόφωνα. Μετά από αυτά ο πρόεδρος λύει την συνεδρίαση περί ώρα 19,40.

 

Για τα πρακτικά

 

ο Γραμματεύς

 

 

 

Δημ. Σαββίδης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στις 03/03/2000 διαβιβάζονται οι αιτήσεις προς τον Δήμο και την Νομαρχία Σερρών με αίτημα την παραχώρηση καταλλήλων εκτάσεων για την ανέγερση των κατοικιών, κατά το πρόγραμμα του ιδρύματος. Ζητούνται από την Νομαρχία τα διαθέσιμα οικόπεδα με αριθμό 2768β στο Ο.Π.317 και με αριθμό 2787 στο Ο.Π.322 της περιοχής Καλυβίων, και από τον Δήμο τα 12 αγροτικά οικόπεδα του αγρ. 84 της κοινότητας Αγίου Ιωάννου και το 2788 του Ο.Π.322 και τα δύο τεμάχια του Ο.Π.325 περιοχής Καλυβίων.

Τελικά στις 12-06-2000 επανερχόμενοι προσδιορίζουμε σαν καταλληλότερο το σύνολο ή μέρος της ιδιοκτησίας του Δήμου στο αγρ. 84 της κοινότητος Αγίου Ιωάννου, όπου θα μπορούσαν να τακτοποιηθούν μέχρι και 48 οικογένειες σε διόροφες μονοκατοικίες.

Μετά τις ατελέσφορες προσπάθειες της πρώτης αυτής χρονιάς λειτουργίας του ιδρύματος, στις 20-12-2000 κατά την διάρκεια της τακτικής συνέλευσης του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνεται από το προεδρείο η οριστική απόφαση να προχωρήση διαδικασία αυτόνομης πλέον αγοράς και αξιοποίησης οικοπέδου με ίδια μέσα, αφήνοντας κατά μέρος το κράτος και τις υπηρεσίες του, τις κωλυσιεργίες του, τις ανικανότητές και τις σκοπιμότητές του.

Μετά από παρέμβαση του υφυπουργού κ. Ι. Ανθόπουλου προκαλείται με το υπ΄ αρ. 007/01/ 12-2-2001 έγγραφό μας ενέργεια παραχώρησης με πώληση καταλλήλου οικοπέδου ιδιοκτησίας Αγροτικής Τραπέζης στην περιοχή Σιδηρ. Σταθμού.

Τελικά με μικρότερο τίμημα από το προσφερόμενο από την τράπεζα, το ίδρυμα προχωρεί στην αγορά τμήματος οικοπέδου γειτονικού με το πρώτο, σε καλλίτερη θέση και ικανού για την ανέγερση 45 μονοκατοικιών. Οι διαδικασίες ολοκληρώνονται μέσα στο καλοκαίρι του 2001 και τα συμβόλαια υπογράφονται στο όνομα των 45 πρώτων δικδαιούχων από τον πληρεξούσιό τους κ. Ι Μωυσιάδη στις 22-11-2001. Η συμμετοχή των δικαιούχων στο τίμημα της αγοράς περιορίσθηκε στα 3,5 εκ. δρχ. ανά τεμάχιο, ποσόν που κρίνεται πολύ συμφέρον.

Με την αρ.6 απόφαση του Δ.Σ. του ιδρύματος καθορίζονται οι όροι ένταξης των δικαιούχων στο πρόγραμμα, και με την έγκριση του Προϋπολογισμού του ιδρύματος για το έτος 2002 οριστικά η Α’ φάση του προγράμματος στέγασης είναι σε εξέλιξη με αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30-6-2004.

Παραλλήλως προωθείται σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου η ένταξη στο Σχέδιο Πόλης αγροτεμαχίου του Δήμου στην περιοχή Ομονοίας, όπου θα αναγερθούν 64 ακόμη κατοικίες με δωρεάν παροχή οικοπέδου.